การพัฒนาศักยภาพบุคคล

Published on April 9, 2017

การพัฒนาศักยภาพบุคคล

แต่เดิมมาวิทยากรมีบทบาทและหน้าที่เป็นเสมือนตัวกลางที่คอยเชื่อมโยงและประสานความคิด ความเข้าใจระหว่างเนื้อหาสาระที่ต้องการจะบรรยายกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความสอดคล้องต้องกัน

เป็นอันหนึ่งอันเดียว รวมทั้งคอยชี้แนะและแก้ปัยหาต่าง ๆ ให้แก้ผู้รับการฝึกอบรมอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงคืของการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการบรรยายหรือการฝึกอบรมในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะถือเอาเนื้อหาความรู้ของเรื่องที่จะบรรยายหรือฝึกอบรมเป็นหลัก จึงจำเป็นต้องเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในเนื้อหาของเรื่องดังกล่าวมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ดังนั้นการฝึกอบรมในสมัยที่ผ่านมาวิทยาการจึงมีฐานะเป็นศูนย์กลางของการฝึกอบรมอย่างแท้จริง แต่ในปัจจุบันนี้เนื้อหาสาระอาจเกิดขึ้นได้หลายทางอาจจะไม่จำเป็นจะต้องได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากวิทยากรก็ได้ วิทยากรจึงต้องปรับวิธีในการถ่ายทอดความรู้จากที่ตนเป็นศูนย์กลางมาเป็นการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางโดยให้ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผ่านกิจกรรมฝึกอบรมต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม การมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมโดยลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียนรู้และผูกพันกับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี แต่ในการเตรียมเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับการฝึกอบรมจะเป็นภารกิจของวิทยากร ดังนั้นวิทยากรจึงต้องเอาใจใส่ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

            กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ เป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่วิทยากรควรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรม เพราะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งสามารถจะปลุกฝังและสร้างเสริมจิตใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ยอมรับใน กฏ กติกา มารยาท ของส่วนรวม เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินตลอดจนได้ข้อคิดต่าง ๆ อีกด้วย

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"