ประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคล

Published on April 9, 2017

ประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคล

1.เป็นกิจกรรมที่สร้างความเร้าใจเพื่อนำเข้าสู่การฝึกอบรมหรือเป็นลักษณะจองการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของการฝึกอบรม

2.ทำให้เกิดควงามสนุกสนาน ตื่นเต้น  เพลิดเพลิน และเป็รการผ่อนคลายความตึงเครียด

3.ช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวเบื้อต้นให้เป็นไปอย่างถุกต้องและมีประสิทธิภาพ

4.ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป้นอย่างดี

5.ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ก่อให้เกิดความแข็งแรง สมบูรณ์

6.ข่วยสร้างเสริมบรรยากาศที่ดีในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

7.ก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีและสร้างความประทับใจในหมู่คณะ

8.ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

9.ฝึกการเคารพต่อ กฎ กติกา

10.ทำให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการกลุ่ม

11.เสริมสร้างลักษณะนิสัยของบุคคลให้เกิดความกระตือรือร้น

12.ให้ข้อคิดหรือแนวคิดต่าง ๆ ที่สามารถโยงไปสู่เรื่องอื่น ๆ

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"