ปริญญาที่ควรจะไดรับจากพระพุทธเจ้าคือ

Published on April 9, 2017

    ปริญญาที่ควรจะไดรับจากพระพุทธเจ้าคือ

  1. ญาตปริญญา หยั่งรู้จึงรู้ชัด

  2. ตีรณปริญญา  พิจารณาเรียนรู้  จึงรู้แจ้ง

  3. ปหานปริญญา  ฆ่าทิ้งรู้จึงรู้จบ

นักปราชญ์ที่แท้จริง  มีอยู่  3  ประเภท  คือ

  1. พระพุทธเจ้า

  2. พระอรหันต์

  3. พระนิพพาน

            ต้นไม้ทุกต้นมีรากที่หยั่งลึกลงไปในดิน   ต้นไม้จึงยืนต้นอยู่ได้อย่างสง่างาม  คนทุกคนก็มีรากแก้วของชีวิต  จะเป็นรากแห่งความดีหรือรากแห่งความชั่ว  อยู่ที่ระดับของสติปัญญา  ถ้าปัญญาดีก็มีรากแก้วดี   ถ้าปัญญาทราม  ก็มีรากแก้วชั่ว

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"