หลักการพัฒนาการพูด

Published on April 9, 2017

 หลักการพัฒนาการพูด

๑. อ่านหนังสือ ได้ฟังหรือพบประโยคหรือวลี คำกลอน คำขวัญ สำคัญ ๆ ที่ดีมีคุณค่าจดไว้เป็นข้อมูล

 ๒. จัดลำดับความคิดที่จะพุดให้สอดคล้องกันหรือร้อยรัดเหมือนเขียนเรียงความ

๓. พูดจากหัวใจที่จริงใจด้วยความตั้งใจ

๔. วิเคราะห์หรือหยั่งสถานการณ์การพูดการฟัง

๕. ก่อนพูด เตรียมตัว เตรียมร่างกายให้พร้อม

๖. เตรีนมเครื่องช่วยพูดให้พร้อม

๗. ต้องพูดให้ได้เหมือนกับการเขียน

๘. ระลึกเสมอว่าการพูดนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

๙. กำหนดหรือลำดับเรื่องไว้ในใจและจำให้ขึ้นใจ

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"