ข้อพึงหลีกเลี่ยงในการพูด

Published on April 9, 2017

ข้อพึงหลีกเลี่ยงในการพูด

            ๑. อย่าออกตัว เช่น วันนี้เตรียมมาไม่พร้อมพูดไม่ดี

            ๒. อย่าขออภัย เช่น การพูดอาจผิดพลาด

            ๓. อย่าถ่อมตัว เช่น ผมไม่ใช่คนเก่งมีประสิทธิภาพน้อย

            ๔. อย่าอ้อมค้อม เช่น บรรยายไปเรื่อย ๆ ขาดจุดเด่นที่น่าสนใจ

ถ้อยคำที่วิทยากรควรหลีกเลี่ยงในการขึ้นต้นหรือลงท้าย

          “ ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพูดในวันนี้ ”

            “ เตรียมมาไม่เต็มที่ ดังนั้นหากผิดพลาดไป ขอโทษ ”

            “ ผมพูดมาก็มากแล้วจึงขอจบเพียงเท่านี้ ”

            “ ข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะกล่าวอีกแล้ว จึงใคร่ขอยุติไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ “

            “ ที่พูดมาทั้งหมดนั้น หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อย ขอบคุณมากครับ สวัสดี”

            “ ความคิดของดิฉันก็มีเพียงเท่านี้แหละค่ะ ขอบคุณท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์ฟังดิฉันพูดจนจบ”

ข้อแนะนำสำหรับวิทยากร  เมื่อลงจากเวทีแล้ว สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ

            ๑. ควบคุมจิตใจให้สงบ

            ๒. อย่ารู้สึกเสียดายถ้อยคำบางคำที่ลืมพูด

            ๓. ไม่หลงระเริงคำสรรเสริญเยินยอ

            ๔. อดทนฟังคำวิจารณ์ของผู้อื่นอย่างสนใจ

            ๕. บันทึกข้อบกพร่องเพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป

สรุป

          การพูดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มนุษย์เกือบทุกคนพูดได้ตั้งแต่วัยเด็กและมีการพัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารมาโดยตลอด แต่มิได้หมายความว่ามนุษย์ทุกคนจะพูดเป็น จึงมีคำพังเพยที่ว่า “ คารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรอง ” การเป็นวิทยากรที่ดีต้องประกอบด้วยบุคลิกภาพและคุณสมบัติหลายประการ รวมถึงการใช้พลังทั้งหมดประสานกัน ระหว่างกายกับจิต ปฏิภาณไหวพริบ ถ่ายทอดออกสู่ผู้ฟังโดยใช้ พลังจิต ภาษาพูด ภาษาท่าทาง ที่ได้รับการเตรียมการ ฝึกฝนมาอย่างดีย่อมจะก่อให้เกิดการประสบความสำเร็จสูง

 พูดดี มีสาระ น่าศรัทธา

คิดให้รอบคอบ                    ชอบด้วยใจความ                 งดงามด้วยถ้อยคำ

จดจำด้วยสาระ                    เสริมทักษะด้วยคารม            ประสมด้วยตัวอย่าง

กระจ่างด้วยเหตุผล               แยบยลด้วยกลวิธี                 มีมนุษยสัมพันธ์

พูดจบแล้วนั้นประทับใจ

                                                                             (สุนีย์  สินธุเดชะ)

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"