เทคนิคการเป็นผู้นำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคล

Published on April 9, 2017

เทคนิคการเป็นผู้นำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคล

            ผู้นำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคล เป็นบุคคลที่โน้มน้าวหรือชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม ดังนั้นผู้นำกิจกรรมจะต้องเป็นผู้มีบุคลิกเฉพาะตนและมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิก

และรู้จักเทคนิคในการเป็นผู้นำกิจกรรม จึงจะทำให้การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคลในแต่ละครั้งประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งเทคนิคที่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคลควรปฏิบัติมีดังนี้ 1.จะต้องเรียนรู้และมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคลในลักษณะกิจกรรมที่หลากหลาย

2.การคัดเลือกกิจกรรมต้องคำนึงถึงความเหมาะสมตามอายุความสามารถและขนาดของร่างกายของผู้ร่วมกิจกรรม

 3.มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนที่วางไว้

 4.จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อม

 5.สร้างบรรยากาศให้มีความสนุกสนานไม่เคร่งเครียดหรือเอาจริงเอาจังจนเกินไป

 6.ผู้นำกิจกรรมควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถมองเห็นและได้ยินเสียงชัดเจน

 7.ควรจัดให้ผู้ร่วมกิจกรรมอยู่ในกลุ่มหรือรูปแถวที่ต้องการก่อนอธิบายหรือสาธิตการเล่นกิจกรรม

 8.ในกรณีที่จัดกิจกรรมโดยแบ่งเป็ฌนกลุ่มควรมีสัญลักษณ์ที่สังเกตได้ง่ายเช่นมีแถบสีหรือเสื้อทีม

 9.ในกรณีที่กิจกรรมนั้นสามารถสาธิตได้ก็ไม่ควรอธิบายและไม่ควรใช้เวลาในการสาธิตนานเกินไป ควรให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมโดยเร็วที่สุด

 10.หากเกิดความผิดพลาดควรรีบแก้ไข หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทันทีและเริ่มกิจกรรมต่อไปโดยเร็วหรือหากิจกรรมนั้นไม่เป็นที่ถูกใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้นำกิจกรรมอาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยนำกิจกรรมอื่นมาจัดอแทนทันที

11.ผู้นำกิจกรรมควรใช้ความเป็นมิตรสนิทสนมและความเข้าใจมากกว่าการใช้กฎ กติกา ไม่ควรใช้วิธีการดุด่า ตำหนิ หรือวิธีการที่รุนแรง แต่ควรใช้วิธีการจูงใจและชดเชยแทน

12.ควรให้อิสระแก่ผู้เล่นไม่ควรอยู่ในกรอบวินัยจนเกินไป

13.ผู้นำกิจกรรมจะต้องแสดงออกถึงความกระตือรือร้นมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าทำ กล้าแสดง เอาใจใส่แก่ผู้ร่วมกิจกรรมให้สมาชิกร่วมกิจกรรมอย่างถูกต้

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"